Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní společnosti DietBox se sídlem Svobody 354/103, IČ: 02225042, DIČ: CZ8303312567

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) upravují smluvní vztahy mezi společností DietBox a zákazníky programů společnosti DietBox Každý takový smluvní vztah dále jen “kupní smlouva”. Obchodní podmínky se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek uskutečněných prostřednictvím webových stránek DietBox www.dietbox.cz, emailovou komunikací s info@dietbox.cz nebo telefonicky. Před uzavřením kupní smlouvy je zákazník povinen seznámit se s obchodními podmínkami, s podmínkami jednotlivých programů uvedených na webových stránkách www.dietbox.cz a s aktuálním ceníkem programů uveřejněným na webových stránkách www.dietbox.cz. Závazná objednávka: kupní smlouva je uzavírána na základě závazné objednávky zákazníka, která musí obsahovat tyto náležitosti (formulář objednávky je dostupný na webových stránkách – www.dietbox.cz):

- identifikační údaje zákazníka: jméno, příjmení, email a telefonní číslo
- místo dodání včetně ulice, čísla popisného, města a PSČ nebo prohlášení zákazníka o osobním odběru
- datum zahájení odběru
- předmět koupě identifikovaný výběrem programu a délky trvání programu
- projevený souhlas zákazníka s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních dat
- emailovou adresu zákazníka pro zaslání potvrzení objednávky a faktury

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením (akceptací) závazné objednávky zákazníka společností DietBox, objednávka bude potvrzena emailem na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Kupní smlouvu tvoří závazná objednávka zákazníka a její potvrzení společností DietBox 

II. Předmět plnění
Kupní smlouvou se DietBox zavazuje dodat zákazníkovi ve smlouvě specifikovaný předmět koupě (dále jen “zboží”), převést na něho vlastnické právo ke zboží a zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Součástí kupní smlouvy může být dohoda o dodání zboží zákazníkovi na určené místo. 

III. Místo plnění
Místem plnění je odběrné místo společnosti DietBox (dále jen „základní odběrné místo“) nebo další odběrná místa specifikovaná v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem v objednávce. V takovém případě je zákazník povinen uvést úplnou a přesnou adresu. 

IV. Doba plnění
Dobou plnění je neděle v době od 17:00 hodin do 20:00 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dohodnou-li se smluvní strany, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem v objednávce, je dobou plnění neděle od 16:00 do 20:00 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

V. Dodací podmínky
Zákazník je povinen osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby převzít zboží v místě a době plnění. Nepřevezme-li zákazník nebo jím pověřená osoba zboží v místě a době plnění, případně nebude-li zákazník nebo jím pověřená osoba v místě a době plnění k zastižení, uloží DietBox zboží na základním odběrném místě nebo příslušném odběrném místě. Uložené zboží je zákazník povinen převzít následující den po dni uložení. Pověří-li zákazník převzetím zboží třetí osobu, nenese DietBox odpovědnost za ztrátu či poškození zboží. Zákazník je na základě objektivních důvodů oprávněn požádat DietBox o přerušení dodávek zboží dle jím vybraného programu. Žádost o přerušení dodávek zboží je zákazník povinen prokazatelně doručit emailem na emailovou adresu DietBox uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek, a to nejpozději 72 hodin přede dnem, kdy mělo být plněno. Smluvní strany se dohodly, že DietBox není povinna dodávat zákazníkovi zboží po dobu přerušení dodávek zboží. Délka programu se v takovém případě prodlužuje o počet pracovních dní, po který bylo dodávání zboží přerušeno. Zákazník bere na vědomí, že DietBox není povinna v případě přerušení dodávek zboží dle tohoto článku vrátit zákazníkovi poměrnou část kupní ceny ani poskytnout slevu. 

VI. Kupní cena a platební podmínky
Zákazník se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle aktuálního ceníku programů uveřejněného na webových stránkách www.dietbox.cz, pokud se prokazatelně nedohodli na jiné ceně. Kupní cenu je zákazník povinen uhradit po dohodě v hotovosti v základním odběrném místě nebo rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti DietBox na základě informací od společnosti DietBox. Zákazník obdrží pokladní doklad na přijatou částku s uvedením termínu období za které kupující provedl úhradu. Kupní cena je splatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, při dodání zboží. Kupní cena je zaplacena složením příslušné částky v hotovosti proti potvrzení o zaplacení nebo v případě bezhotovostního převodu připsáním příslušné částky na bankovní účet DietBox V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo její části se posouvá termín dodání zboží o dobu prodlení se zaplacením. 

VII. Společná a závěrečná ustanovení
Zákazník je povinen řídit se instrukcemi DietBox na skladování a nakládání se zbožím dodávanými společně se zbožím. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje jím uváděné či sdělené společnosti DietBox jsou pravdivé, že nemá jiné než případně uvedené zdravotní problémy a že veškeré alergické či zdravotní problémy prokazatelně oznámil DietBoxZákazník zasláním objednávky vyslovuje svůj souhlas společnosti DietBox, jakožto správci a provozovateli databáze, nebo jím pověřenému zpracovateli databáze, k zařazení do databáze, zpracování a užití svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, a zároveň uděluje souhlas provozovateli databáze se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou kontaktní adresu ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a to až do odvolání souhlasu zaslaného na emailovou adresu DietBox info@dietbox.cz. Účinnost obchodních podmínek se stanoví na dobu neurčitou. DietBox je oprávněna kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy uzavřené do té doby, které se řídí obchodními podmínkami účinnými v době jejich uzavření. Zvláštní ujednání mezi DietBox a zákazníkem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.
Společnost DietBox si vyhrazuje právo na změnu v jídelníčku a dále možnost výběru jídel pro zákazníka v případě, že si zákazník neurčí druhy jídel na další týden nejpozději do čtvrtka 19:00 hod. v týden předešlý.
V Liberci dne 19.4.2018
DietBox 
odpovědná osoba: Tomáš Jiříček

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „​GDPR​”) je Tomáš Jiříček, IČ 02225042 se sídlem Svobody 354/103, Liberec 15, PSČ 46015 (dále jen: „​správce​“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Svobody 354/103, Liberec 15, PSČ 46015 email: ​info@dietbox.cz
  telefon: +420 733 198 688‬

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  II.
  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  III.
  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • ●  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • ●  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro

   zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • ●  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží

   nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

page6image3783584

3. Ze strany správce nedochází kautomatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  ● zajišťující služby provozování e-shopu a další služby vsouvislosti s provozováním e-shopu.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  ● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  ● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení

  zpracování dle čl. 18 GDPR.
  ● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  ● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a ● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.